Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Praktijk Stappenplan


Begrippen

Zorgaanbieder:Liesbeth Beuzekom van Praktijk Stappenplan
Beroepsvereniging:VBAG, ingeschreven in het KvK onder nummer 40103470 en gevestigd op Berg 65c, 5671 CB Nuenen.
Koepel:RBCZ, ingeschreven in het KvK onder nummer 818435227 en gevestigd op Kloosterstraat 282, 4700 AB Roosendaal. RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.
Klacht- en tuchtrecht:Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een of andere hulpverlener volgens de voor hem/haar geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken.
Klachtenfunctionaris:De klachtenfunctionaris is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van de VBAG/RBCZ en de geschillencommissie.
Geschillencommissie:De geschillencommissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
WGBO:In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.
Cliënt:Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.
Behandeling:De door zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van cliënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van zorgaanbieder.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en behandelovereenkomsten inzake door Praktijk Stappenplan uit te voeren opdrachten. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Praktijk Stappenplan slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder

Praktijk Stappenplan is lid van de VBAG. Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over de beroepsvereniging vindt u op www.vbag.nl en informatie over de RBCZ vindt u op www.rbcz.nl.

De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de VBAG.

Behandeling

De behandeling start met een intakegesprek van ongeveer 75 minuten. Tijdens dit uitgebreide intakegesprek worden -alleen met uw toestemming- op een intakeformulier door zorgaanbieder algemene en gezondheidsgegevens over u verzameld om uw klacht(en) te verduidelijken.

Vervolgens wordt er een energetische voetreflexkaart van u gemaakt waaruit naar voren kan komen waar mogelijk energie is geblokkeerd. Daarna zullen de naar voren gekomen pijnlijke voetreflexzones kort worden behandeld. Dan zal er –in overleg met u- een voorlopig behandelplan worden opgesteld wat zal opgenomen worden in uw dossier.

Wilt u zich verder door zorgaanbieder laten behandelen dan krijgt u het formulier Behandelovereenkomst mee, die u –indien u ook daadwerkelijk deze overeenkomst met zorgaanbieder wilt aangaan- ondertekend meeneemt naar uw 2e afspraak met zorgaanbieder. Zorgaanbieder zal ook zijn/haar handtekening op het formulier Behandelovereenkomst zetten.

Betreft uw klacht een acute pijnklacht of een chronische klacht dan zal worden voorgesteld om in de 2e behandeling ook de Scenar (een klein meet- en behandelapparaat die ongevaarlijke, pijnloze en ongevaarlijke elektrische impulsen uitzendt en ontvangt) in te zetten, waarmee een meting van de bio-activiteit van deelsystemen wordt verricht alsmede ook gelijk kan worden behandeld. Na deze meting en behandeling heeft de zorgaanbieder meer inzicht wat de vervolgbehandelingen in het behandelplan kunnen zijn. Deze geschieden volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling.

De vervolgbehandelingen duren meestal 60 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. Na 4 tot 5 behandelafspraken zal duidelijk zijn of u op natuurgerichte therapie reageert en in welke mate. Hiertoe zal in de 4e of 5e behandeling opnieuw een voetreflexkaart worden gemaakt en/of een scenarmeting. Mocht er geen duidelijke verbetering/verandering in het klachtenpatroon en de reflexen/metingen waarneembaar zijn, dan zullen wij u zo mogelijk adviseren welke behandelvorm voor u het meest geschikt is om te herstellen/genezen van uw klachten, zodat wij u gericht kunnen doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgaanbieder terecht, maar bij lichamelijke en/of geestelijke klachten zullen wij u er altijd met nadruk op wijzen eerst uw huisarts te raadplegen. Indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgaanbieder contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u tekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld of wordt de behandeling stopgezet. De zorgaanbieder Praktijk Stappenplan werkt als zelfstandige.

Betaling

De kosten voor de intake bedraagt 75 euro en de vervolgbehandelingen kosten 65 euro per uur. Voor een overzicht van tarieven kunt u kijken op de website www.praktijkstappenplan.nl of in de praktijk. De factuur betaalt u contant of per IBAN-overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u direct na behandeling overhandigd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdig betalen, kunnen de wettelijke rente- en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal juridisch advies & incassobureau Medicas worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

Praktijk Stappenplan is opgenomen in het AGB-register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgaanbieder lid is van de VBAG en is aangesloten bij de RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis.

Annulering

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdig annuleren worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Annulering geeft u per voorkeur telefonisch/per sms/whatsapp of per e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

Dossiervoering

De zorgaanbieder is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle behandelingen worden door de zorgaanbieder reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgaanbieder, 15 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

De zorgaanbieder heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van de RBCZ en de VBAG. Deze zijn op te vragen bij de zorgaanbieder.

Klachtenregeling

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede met de zorgaanbieder te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (e-mail praktijk: info@praktijkstappenplan.nl) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Praktijk Stappenplan. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de VBAG, klachtenfunctionaris dan wel de geschilleninstantie Zorggeschil. De procedure is te vinden op de website van de VBAG/RBCZ en via Klachtenregeling op de website van Praktijk Stappenplan. Praktijk Stappenplan voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wanneer u een klacht indient via de VBAG/RBCZ, klachtenfunctionaris of via Zorggeschil informeert u dan uw zorgaanbieder te alle tijde vooraf.

Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandeltraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW-gegevens, etc.

Praktijk Stappenplan is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt eveneens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Praktijk Stappenplan.

Praktijk Stappenplan heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Praktijk Stappenplan tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgaanbieder aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfaansprakelijkheidsverzekering van assurantiemakelaar Balens. Praktijk Stappenplan is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandsverzekering welke eveneens is afgesloten bij assurantiemakelaar Balens die dekkend is voor de Wkkgz.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgaanbieder met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of kind, zo nodig zonder toestemming van het kind/en of ouder.

AVG

Praktijk Stappenplan houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt op de website www.praktijkstappenplan.nl meer informatie vinden zoals de privacy.

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen zorgaanbieder en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, locatie Dordrecht.

Terug