Disclaimer

Disclaimer voor Praktijk Stappenplan

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Praktijk Stappenplan, zoals deze beschikbaar is gesteld door Praktijk Stappenplan. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk Stappenplan is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Praktijk Stappenplan.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Praktijk Stappenplan te mogen claimen of te veronderstellen. Praktijk Stappenplan streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Praktijk Stappenplan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

De meest recente versie van de disclaimer van Praktijk Stappenplan is aangepast op 8 november 2019.

De behandelingen

De behandelingen die u bij Liesbeth Beuzekom van Praktijk Stappenplan ondergaat, voer ik met de grootste zorgvuldigheid, toewijding en accuraatheid uit. Ik zal geen zones behandelen die enig gevaar kunnen opleveren of die een contra-indicatie hebben.

De behandelingen kunnen echter op energetisch niveau grote veranderingen teweeg brengen en dienen invloed uit te oefenen op het lichaam en emotionele en/of mentale toestand teneinde de gezondheid van de cliënt te verbeteren.

Als therapeut kan ik echter geen verantwoordelijkheid nemen voor mogelijk aan de behandeling toe te wijzen verstoringen van enigerlei aard.

Een Voetreflex®Plus behandeling is geenszins bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen van professionele artsen. Iedereen die aan een ziekte of verwonding lijdt, dient een gekwalificeerd arts te raadplegen.

Terug