Privacy

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 oktober 2019.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Praktijk Stappenplan
Ridderspoorhof 28
3355 BG Papendrecht
T: 078-8441082 / 06-10204251
E: info@praktijkstappenplan.nl

Praktijk Stappenplan verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Praktijk Stappenplan passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om Praktijk Stappenplan een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Praktijk Stappenplan verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Praktijk Stappenplan
Ridderspoorhof 28
3355 BG Papendrecht
T: 078-8441082 / 06-10204251
E: info@praktijkstappenplan.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Stappenplan, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen via de beroepsvereniging VBAG.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 oktober 2019.

Praktijk Stappenplan kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Liesbeth Beuzekom van Praktijk Stappenplan, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bij voorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mjn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven, zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Terug